ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15/10/2021
13/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4

«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15/10/2021

 

 

 1_F1765866207.jpg

 

 φωτο www.kathimerini.gr

 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις εθνικές διατάξεις :

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

β. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.

γ. Του Ν. 4622/7-8-2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

δ. Του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Β/29.08.2014), «ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».

ε. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,….και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,(ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020) και ειδικότερα το άρθρο 146 σχετικά με το ακατάσχετο και φορολόγητο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

ζ. Του Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

η. Του Π.Δ. 40/16.06.2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

θ. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».

3. Την ανάγκη έκδοσης νέας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, προκειμένου να αναπτυχθεί ο τομέας των Υδατοκαλλιεργειών με την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων του ΕΤΘΑ.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς Δικαιούχους των Μέτρων :

- 3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η),

- 4.2.4 - «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ακολουθούν :…………………………………………

.…………………………………………

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ