ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

H Έκθεση για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική & και το Ιόνιο Πέλαγος.
01/09/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 H Έκθεση για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική & και το Ιόνιο Πέλαγος.

eu_F10326.jpg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου στις 17 Ιουνίου 2014.

Η στρατηγική αυτή περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις δυνατότητες της θαλάσσιας οικονομίας - «γαλάζια ανάπτυξη», μεταφορές ξηράς-θάλασσας, ενεργειακή συνδεσιμότητα, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού - τομείς που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση της ανάπτυξης στην περιοχή. Ως βάση λήφθηκε η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και έχει πλέον ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική.

Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην οποία τόσο πολλές αναλογικά τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) συνεργάζονται με κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία). Ένα ζεύγος κρατών - ένα από την ΕΕ και ένα εκτός της ΕΕ - συντόνισαν την εκπόνηση κάθε στοιχείου του σχεδίου δράσης:

1. Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο ασχολήθηκαν με τη «Γαλάζια ανάπτυξη»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην καινοτόμο ναυτιλιακή και θαλάσσια ανάπτυξη στην περιφέρεια, και προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρει η Γαλάζια ανάπτυξη.

2. Η Ιταλία και η Σερβία, με τη «Σύνδεση της περιφέρειας» (μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα): ο πυλώνας αυτός στοχεύει στη βελτίωση της μεταφορικής και ενεργειακής συνδεσιμότητας στην περιφέρεια, αλλά και μεταξύ της περιφέρειας και της υπόλοιπης Ευρώπης.

3. Η Σλοβενία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με την «Ποιότητα του περιβάλλοντος»: ο πυλώνας αυτός ασχολείται με την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσω της αυξημένης συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας.

4. Η Κροατία και η Αλβανία, με τον «Βιώσιμο τουρισμό»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η περιφέρεια όσον αφορά τον καινοτόμο, βιώσιμο, υπεύθυνο και ποιοτικό τουρισμό.

Επιπλέον, η δημιουργία ικανοτήτων καθώς και η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές διατομεακές παράμετροι. Ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σ΄αυτήν, καθώς και η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, είναι οριζόντιες αρχές που διέπουν όλους τους παραπάνω τέσσερις πυλώνες.

Ιστορικό

Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (2012) αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα και θέτει το πλαίσιο για την ανάληψη συντονισμένης δράσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο:

ευημερούσα θαλάσσια οικονομία που προσφέρει ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης

ένα πιο υγιές θαλάσσιο περιβάλλον

έναν πιο ασφαλή και προστατευμένο θαλάσσιο χώρο

βιώσιμες και πιο υπεύθυνες αλιευτικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τις τέσσερις προτεραιότητες της στρατηγικής, και έχουν προκύψει μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 (συναντήσεις εργασίας(1: στην Αθήνα 2: στην Τεργέστη και 3: στο Πορτορόζ). Οι στόχοι καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις συζητήθηκαν στη διάσκεψη «Setting an Agenda for Smart, Sustainable and Inclusive Growth from the Adriatic and Ionian Seas» (Ζάγκρεμπ, Κροατία, 6 Δεκεμβρίου 2012).

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης pdf - 31 KB [31 KB] δικαίωσαν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που ακολουθήθηκε με τη θαλάσσια στρατηγική 2012 και έθεσαν τις βάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης. Παράλληλα όμως, κατέδειξαν την ανάγκη για μια ευρύτερη μακροπεριφερειακή στρατηγική.

Η θαλάσσια στρατηγική έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (βίντεο).

ιαδραματίσουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση της ανάπτυξης στην περιοχή. Ως βάση λήφθηκε η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και έχει πλέον ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική.

 

Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην οποία τόσο πολλές αναλογικά τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) συνεργάζονται με κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία). Ένα ζεύγος κρατών - ένα από την ΕΕ και ένα εκτός της ΕΕ - συντόνισαν την εκπόνηση κάθε στοιχείου του σχεδίου δράσης:

1. Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο ασχολήθηκαν με τη «Γαλάζια ανάπτυξη»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην καινοτόμο ναυτιλιακή και θαλάσσια ανάπτυξη στην περιφέρεια, και προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρει η Γαλάζια ανάπτυξη.

2. Η Ιταλία και η Σερβία, με τη «Σύνδεση της περιφέρειας» (μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα): ο πυλώνας αυτός στοχεύει στη βελτίωση της μεταφορικής και ενεργειακής συνδεσιμότητας στην περιφέρεια, αλλά και μεταξύ της περιφέρειας και της υπόλοιπης Ευρώπης.

3. Η Σλοβενία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με την «Ποιότητα του περιβάλλοντος»: ο πυλώνας αυτός ασχολείται με την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσω της αυξημένης συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας.

4. Η Κροατία και η Αλβανία, με τον «Βιώσιμο τουρισμό»: ο πυλώνας αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η περιφέρεια όσον αφορά τον καινοτόμο, βιώσιμο, υπεύθυνο και ποιοτικό τουρισμό.

Επιπλέον, η δημιουργία ικανοτήτων καθώς και η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές διατομεακές παράμετροι. Ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σ΄αυτήν, καθώς και η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, είναι οριζόντιες αρχές που διέπουν όλους τους παραπάνω τέσσερις πυλώνες.

Ιστορικό

Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (2012) αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα και θέτει το πλαίσιο για την ανάληψη συντονισμένης δράσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο:

ευημερούσα θαλάσσια οικονομία που προσφέρει ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης

ένα πιο υγιές θαλάσσιο περιβάλλον

έναν πιο ασφαλή και προστατευμένο θαλάσσιο χώρο

βιώσιμες και πιο υπεύθυνες αλιευτικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τις τέσσερις προτεραιότητες της στρατηγικής, και έχουν προκύψει μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 (συναντήσεις εργασίας(1: στην Αθήνα 2: στην Τεργέστη και 3: στο Πορτορόζ). Οι στόχοι καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις συζητήθηκαν στη διάσκεψη «Setting an Agenda for Smart, Sustainable and Inclusive Growth from the Adriatic and Ionian Seas» (Ζάγκρεμπ, Κροατία, 6 Δεκεμβρίου 2012).

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης pdf - 31 KB [31 KB] δικαίωσαν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που ακολουθήθηκε με τη θαλάσσια στρατηγική 2012 και έθεσαν τις βάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης. Παράλληλα όμως, κατέδειξαν την ανάγκη για μια ευρύτερη μακροπεριφερειακή στρατηγική.

Η θαλάσσια στρατηγική έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
CELEX-52014DC0357-EL-TXT_F10300.doc

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ