ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθ. 04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθ. 04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος................. (18/02/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (12/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 02η / 19-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.......... (09/02/2021)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού για την προμήθεια : «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – θέρμανση & φωτισμό» του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» ....... (04/02/2021)

περισσότερα »

περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 01/21 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων 117ΠΜ.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων Μονάδος........... (04/02/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας 2 συνοπτικών διαγωνισμών α) Σ.Δ. για Μυοκτονία - Απεντόμωση και β) Σ.Δ. συντήρ. μηχανημάτων- συσκευών(εμφανιστηρίων ακτινολογικού)

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............. (26/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη 2 συνοπτικών διαγωνισμών της ΣΕΤΤΗΛ για καφέδες και Οπωρολαχανικα

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καφέ – Espresso- Ελληνικό – Σοκολάτα (Ρόφημα) και στην διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οπωρολαχανικων ............... (21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια τυριού «φέτα» για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:............. (19/01/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ασκοί Αίματος

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............. (15/01/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Τροφίμων (είδη Οπωροπωλείου)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,.......... (15/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Επαν. Σ.Δ. αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων και Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη γαλακτοπωλείου+κατεψυγμένα )

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ............... (12/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2020 με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους.............. (29/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ., για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ ............. (22/12/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διενέργεια Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 27644/04-12-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV: 33696100-6 ΚΑΙ.................. (04/12/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες............ (04/12/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός Για την ανάδειξη αναδόχου «για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2020 από δυο (2) ορκωτούς Ελεγκτές

Αριθμος διακηρυξης 26291/26-11-2020 Συνοπτικός διαγωνισμός Για την ανάδειξη αναδόχου «για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2020 από δυο (2) ορκωτούς Ελεγκτές/ cpv 79212100-4.............. (27/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ.Δ. Υγειονομικών Υλικών για προστασία από τον COVID

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)............ (27/11/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ - Συνοπτικο διαγωνισμο για «υπηρεσίες μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26544/23-11-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ»................. (24/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. Εργαστηρίου ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού».............. (20/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ για τη Ν.Μ. Πύργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25628/13-11-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».............. (13/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλύσεις Νερού του Γ.Ν.Ζ.

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........ (05/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) ................... (29/10/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας Περίληψη διακήρυξης Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ύστερα από την 8η-16/10/2020 Απόφαση Δ.Σ., διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα............. (29/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας έτους 2021 της διεύθυνσης αστυνομίας Ηλείας

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021,ως εξής:................. (27/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη παντοπωλείου)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.............. (21/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη Αρίθμ. 4/2020 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη Αρίθμ. 4/2020 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών........... (16/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών Επαναλ. Σ.Δ. αναλωσ. υλικών ΜΕΘ για (1) έτος, Επαν. Σ.Δ. υγειονομικού υλικού διαφόρου, Σ.Δ. Αντιδραστ. Ουρολογίας

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών Επαναλ. Σ.Δ. αναλωσ. υλικών ΜΕΘ για (1) έτος, Επαν. Σ.Δ. υγειονομικού υλικού διαφόρου, Σ.Δ. Αντιδραστ. Ουρολογίας............ (14/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. πρόμηθειας Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση μαστογράφου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)........... (09/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. συσκευές ορών + μετάγγισης

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.................... (28/09/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Συνοπτικός διαγωνισμός για « επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης »

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ » CPV 45259300-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης ............. (25/09/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............. (25/09/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υγρό Οξυγόνο

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας............ (22/09/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)............... (21/09/2020)

περισσότερα »

117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει επαναληπτικού συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.............. (18/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs» – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020», προϋπολογισμού 189.261,20€ ................. (17/09/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας Δύο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α) «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»,............... (15/09/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη αρίθμ. 3/ 2020 Ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων - πετρέλαιο κίνησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 564.516,13 € (Πεντακόσιες Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Δεκαέξι ευρώ και Δέκα τρία λεπτά) προ ΦΠΑ 700.000,00 € (Επτακόσιες Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά) συμπερ. Φ.Π.Α. 24%................. (09/09/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού».......... (09/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξη «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV : 33181000-2) και «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV 33181500-7) για τη Ν.Μ. Πύργου.

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 568η/10-08-2020 Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί τακτικό δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό............. (28/08/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ : Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 18519 Δημοσίου τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «αντιδραστήρια για αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διαγνωστικής τεχνολογίας real time PCR» με συνοδό εξοπλισμό

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης .................. (28/08/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη Αρίθμ. 2 / 2020 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «διατάξεων νεφρικής υποστήριξης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 2 / 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου ένα (1) έτος.................... (26/08/2020)

περισσότερα »

117 Πτέρυγα Μάχης - Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ............ (26/08/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών.......... (20/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικός διαγωνισμός (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ε.ς.η.δη.ς.) Για την υπηρεσία «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (21 μηχανήματα μτν)» cpv 50400000-9

Για τις ανάγκες του γ.ν. ηλειας – νοσηλευτικη μοναδα πυργου για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.684,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής…………………….. (06/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ................ (04/08/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –................. (07/07/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών { Σ.Δ. Αντιδραστήρια Αερίων Αίματος + Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής}

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών { Σ.Δ. Αντιδραστήρια Αερίων Αίματος + Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής}........... (01/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ.13330/22-06-2020 συνοπτικός διαγωνισμός για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης »

Συνοπτικός διαγωνισμός για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης » - cpv 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος,............ (23/06/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών {Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης}

Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών {Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης}.............. (20/06/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Τροφίμων (είδη κρεοπωλείου)

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Τροφίμων (είδη κρεοπωλείου)(ΨΙ5Δ4690ΒΞ-93Ρ) (20PROC006843831).......... (11/06/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών.......... (05/06/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριων (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριων (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών........ (05/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε δημοσιά διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του Γ. Ν. Ζακύνθου

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού .......... (26/05/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τεσσάρων (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τεσσάρων (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών........... (20/05/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μεταφορά βιολογικού υλικού

Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μεταφορά βιολογικού υλικού........ (22/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δ.02/20 για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ.

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δ.02/20 για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ.................. (16/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ. 8117/14 - 04 -2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «επισκευή τεσσάρων (4) αντλιών φρεατίων λυμάτων Τύπου flygt cp 3127.180 ht» για τις ανάγκες της N.M. ΠΥΡΓΟΥ του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διακήρυξη αριθμ. 8117/14 - 04 -2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «επισκευή τεσσάρων (4) αντλιών φρεατίων λυμάτων Τύπου flygt cp 3127.180 ht» για τις ανάγκες της N.M. ΠΥΡΓΟΥ του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ................ (14/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου (Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ Υπ’ αριθμ. 01/2020

1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου (Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής......... (13/04/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών...........

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών       Συνημμένα αρχεία:..... (30/03/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών...... (19/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ.6008/18 - 03 -2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για «συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων» cpv : 50324100-3

Διακήρυξη αριθμ.6008/18 - 03 -2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για «συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων» cpv : 50324100-3............ (18/03/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Ζακύνθου για Λογιστικής Υποστήριξης (6ΝΟΞ4690ΒΞ-1Ν1)(20PROC006393477)

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Ζακύνθου για Λογιστικής Υποστήριξης (6ΝΟΞ4690ΒΞ-1Ν1)(20PROC006393477).......... (06/03/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμό Δ. 01/20

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, για ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου......... (28/02/2020)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ» για τις ανάγκες της N.M. ΠΥΡΓΟΥ του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης για «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ» για τις ανάγκες της N.M. ΠΥΡΓΟΥ του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ......... (21/02/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας Για «υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων και εργασίες εκδόσεως Πιστοποιητικών ετήσιας έκθεσης έλεγχου των ανελκυστήρων»

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας Για «υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων και εργασίες εκδόσεως Πιστοποιητικών ετήσιας έκθεσης έλεγχου των ανελκυστήρων»....... (14/02/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: Ορθοπεδικά υλικά Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: Ορθοπεδικά υλικά Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα,................ (11/02/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών............ (03/02/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών......... (30/01/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για «ακτινοπροστασία του ακτινολογικού εργαστηρίου» CPV: 90721600-3

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για «ακτινοπροστασία του ακτινολογικού εργαστηρίου» CPV: 90721600-3....... (21/01/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια (3) τριών Συνοπτικών Διαγωνισμών............ (14/01/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών (ΠΜΔ Ιατρικός Ρουχισμός) , (ΠΜΔ χειρουργικά μοσχεύματα (Πλέγματα))

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών (ΠΜΔ Ιατρικός Ρουχισμός) , (ΠΜΔ χειρουργικά μοσχεύματα (Πλέγματα)).......... (13/01/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των καταστημάτων 1 ενός προκατασκευασμένου εντός του Γ.Ν. Πύργου και 1 ενός καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Πύργος

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των καταστημάτων 1 ενός προκατασκευασμένου εντός του Γ.Ν. Πύργου και 1 ενός καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Πύργος....................... (10/01/2020)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού, την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (09/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού» -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,............. (18/12/2019)

περισσότερα »

ΣΕΤΤΗΛ Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της Σχολής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/2019 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων ............. (17/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού «Για την υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» για τις ανάγκες της N.M. ΠΥΡΓΟΥ του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.906,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής..... (13/12/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διατάξεων ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης ........... (06/12/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί αγαθών έργων και υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) – Ενημέρωση προς τα μέλη μας

Ο ΔΟΜ είναι ο παγκόσμιος ηγετικός διακυβερνητικός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης (IOM) έχει αναπτύξει τις δικές του πολιτικές, κανόνες και κανονισμούς, υπό το φως του οποίου λειτουργεί με τον πλέον αποτελεσματικό, αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που..... (29/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ των τριών (3) δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν.Ζ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (28/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμα Επιστημονικών οργάνων (19PROC005900212)(6Α7Ι4690ΒΞ-ΦΘΓ)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........... (25/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας (ΨΙΥ54690ΒΞ-Σ9Λ)( 19PROC005900936)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ........ (25/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εντύπων

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (22/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για « προμήθεια ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25109/21-11-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)ΓΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »............... (21/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου ειδικού κοστολόγου αναλυτή για «την παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών πρωτόκολλων….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25045/21-11-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2019 ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-( Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ & N.M. ......... (21/11/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........ (21/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (20/11/2019)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου :Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (20/11/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ. 24892/19-11-2019 Συνοπτικού διαγωνισμού για «μεταφορά δειγμάτων αίματος για μοριακό και ιολογικό έλεγχο»

Διακήρυξη Αριθμ. 24892/19-11-2019 Συνοπτικού διαγωνισμού για «μεταφορά δειγμάτων αίματος για μοριακό και ιολογικό έλεγχο» (CPV 60000000-8) της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας .............. (19/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «διατάξεων νεφρικής υποστήριξης»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «διατάξεων νεφρικής υποστήριξης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4 / 2019............ (07/11/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Επαναληπτικού (τρίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »

Την διενέργεια Επαναληπτικού (τρίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)................. (30/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ. 22866/25-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος επεξεργασίας νερού πλήρους διάταξης για την τροφοδοσία 37 συσκευών αιμοκάθαρσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV: 42912300-5.......... (25/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ....... (08/10/2019)

περισσότερα »

Επαναπροκηρυξη αριθμ.20460/26-09-2019 του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Συνοπτικού διαγωνισμού Για «υπηρεσιες τεχνικου ασφαλειας» - cpv 71317210-8

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 20460/26-09-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» - CPV 71317210-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ............. (27/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............... (25/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού................. (20/09/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.861,77€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 2.308,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με........... (18/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αντιδραστήρια παραμ. πήξεως (6ΔΣΒ4690ΒΞ-ΠΝ7) (19PROC005567505)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού»........ (17/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm Ορθοπεδικό

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm Ορθοπεδικό............. (16/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών........ (11/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας συσκευών ορών+ μετάγγισης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,....... (09/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά........... (03/09/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Γ.Ν. Ηλειας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (κάτω των ορίων) για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 50421000-2 .......... (21/08/2019)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειας ακτινοσκοπικού μηχανήματος(6Ζ9Υ4690ΒΞ-8Ο3)

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών......... (20/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ. 17318/12-08-2019 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για « Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών απόβλητων» (CPV 90524100-7)

Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.598,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης............. (13/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών........... (07/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια πλυντηρίων – σιδερωτηρίου νοσοκομειακού τύπου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική μονάδα Πύργου

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, υστερα από την 25η/23-07-2019 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: ΩΗ9Τ46907Ε-897), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ......... (05/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV 33111400-5 ) «Συσκευές Ακτινοσκόπησης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143)........ (02/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο .......... (30/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (τυρόπιτες)

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου........ (23/07/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών........... (19/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & συναφών ειδών πληροφορικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14802 / 08-07-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», CPV 30230000-0, της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού......... (08/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών......... (04/07/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για Υλικά Φακοθρυψιας και Ενδοφακοι για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Συνοπτικός διαγωνισμός για Υλικά Φακοθρυψιας και Ενδοφακοι για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών………. (02/07/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για την προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.13414/20-06-19 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν......... (20/06/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου.

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 17η/23-05-2019 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης........... (20/06/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για τις Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 1833/07-06-2019, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 22/10-06-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας,.......... (14/06/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες N2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........ (13/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της 117 Πτέρυγα Μάχης υπ αριθμ 7/2019

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος........... (13/06/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (2) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (2) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών.......... (10/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (Παγωτά)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (Παγωτά) (08/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9211/23 - 04 -19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » - CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.391,92€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 32.725,98€......... (23/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας - ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017).......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (ΣΔ προμήθειας " ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ"

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ».......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα........ (10/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.05/19, για την κοπή & αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας.

Διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.05/19, για την κοπή & αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας......... (08/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ υπ αριθμ 5/2019 για την προμήθεια αναψυκτικών – νερού και χυμών για την κάλυψη του ΚΨΜ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ υπ αριθμ 5/2019 για την προμήθεια αναψυκτικών – νερού και χυμών για την κάλυψη του ΚΨΜ........ (05/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........ (04/04/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης......... (01/04/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος........ (28/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017).......... (22/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........... (21/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του Διαχείριση εφοδίων συσσιτίου ΚΨΜ της σχόλης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του Διαχείριση εφοδίων συσσιτίου ΚΨΜ της σχόλης........ (18/03/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας, έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, για ανάδειξη πλειοδότη ............. (15/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης κα Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης κα Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης........ (15/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........ (04/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδερμικό Υλικό διάφορο (CPV 33141110-4, «Επίδεσμοι») (KAE 1311)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)................ (22/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο(2) στοιχείων νερού για την επισκευή των δυο (2) κεντρικών κλιματιστήκαν μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο(2) στοιχείων νερού για την επισκευή των δυο (2) κεντρικών κλιματιστήκαν μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου..... (15/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση – Υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος INFOHEALTH για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση – Υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος INFOHEALTH για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου............ (15/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια Καφέ - Espresso – Ελληνικό – Ρόφημα (σοκολάτα) που αφορούν την κάλυψη του ΚΨΜ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια Καφέ - Espresso – Ελληνικό – Ρόφημα (σοκολάτα) που αφορούν την κάλυψη του ΚΨΜ............... (14/02/2019)

περισσότερα »

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019........ (11/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (3) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών διαγωνισμών ΠΜΔ Διανομή Γευμάτων 6Φ1Ν4690ΒΞ-77Γ ΠΜΔ Υπηρεσίες Φύλαξης ΨΕΕΥ4690ΒΞ-ΕΓ9......... (11/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (08/02/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ........... (06/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (05/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».............. (01/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών επεξεργασίας Νερού »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (30/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (30/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια οπωρολαχανικων που αφορούν την κάλυψη αναγκών της Διαχείρισης εφοδίων – συσσιτίου της Σχόλης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια οπωρολαχανικων που αφορούν την κάλυψη αναγκών της Διαχείρισης εφοδίων – συσσιτίου της Σχόλης......... (29/01/2019)

περισσότερα »

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση οικόπεδου στον Ταύρο Αττικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση οικόπεδου στον Ταύρο Αττικής....... (29/01/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών...................... (25/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική διακήρυξη Αρίθμ. 5 / 2017 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική διακήρυξη Αρίθμ. 5 / 2017 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους............ (22/01/2019)

περισσότερα »

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση (2) καταστημάτων εντος της Ν.Μ. Πύργου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις (Π.Δ. 715/1979), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρυσει, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 39ησ/ 23-10-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΘΠ46907Ε-ΣΞΨ) (θέμα 4ο) Απόφασης Δ.Σ., Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των κάτωθι καταστημάτων:........ (22/01/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση προγραμμάτων ΚΕΦΙΑΠ

Πρόσκληση του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση προγραμμάτων ΚΕΦΙΑΠ............ (22/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων Πετρελαίου κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,........ (22/01/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3348/05-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκριση της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 .......... (15/01/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού θέσεων εργασίας για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3405/12-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού΄......... (15/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.01/19) Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος........ (09/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου....... (23/12/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο(CPV 60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων»)

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (13/12/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο ......... (04/12/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ......... (03/12/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,.......... (28/11/2018)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος......... (16/11/2018)

περισσότερα »
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ