ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Γ. Ν. Ζακύνθου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς «Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............... (13/01/2023)

περισσότερα »

ΣΕΤΤΗΛ : Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την..................... (07/12/2022)

περισσότερα »

ΣΕΤΤΗΛ : Διαγωνισμος, για την προμήθεια και ψήση άρτου, (λευκού άρτου 70%-ολικης 30%) σε ιδιωτικό αρτοποιείο, (ψωμί πάντα ημέρας)

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια και ψήση άρτου, (λευκού άρτου 70%-ολικης 30%) σε ιδιωτικό αρτοποιείο.............. (07/12/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας........ (22/11/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια: «διάφορων καθετήρων»

Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια: «διάφορων καθετήρων»............... (09/11/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια: «Αναλωσίμων υλικών χειρουργείου»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού................ (09/11/2022)

περισσότερα »

Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας»

Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας».................. (26/10/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζάκυνθου Προσκλήσεις καταθέσεις προσφορών για Αναλωσίμων Υλικών Εργαστήριων & «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19)}»

Γ.Ν. Ζάκυνθου Προσκλήσεις καταθέσεις προσφορών για Αναλωσίμων Υλικών Εργαστήριων & «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19)}».................. (19/10/2022)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»

Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό» CPV: 38434500-1 για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ............... (10/10/2022)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό»

Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό» CPV: 33696200-7για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ............... (10/10/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .

Γ. Ν. Ζακύνθου - Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ . ................. (22/09/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου επαναληπτική ΠΚΠ για την προμήθεια «Λαπαροσκοπικων και Συρραπτικών Εργαλείων Δέρματος» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

Γ. Ν. Ζακύνθου επαναληπτική ΠΚΠ για την προμήθεια «Λαπαροσκοπικων και Συρραπτικών Εργαλείων Δέρματος» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς................ (31/08/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αρίθμ. 16/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 16/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών................ (17/08/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ: Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ: Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»............. (17/08/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 14/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου ένα (1) έτος.................... (12/07/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου - Διακήρυξη 12/2022 για την προμήθεια: αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων

Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών και αναλωσίμων, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζακυνθου ., για περίπου ένα (1) έτος.................. (07/07/2022)

περισσότερα »

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) Για την προμήθεια του είδους "αντιδραστήρια αιμοδοσίας" Αντιδραστήρια αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό (CPV: 33696100-6)

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) Για την προμήθεια του είδους "αντιδραστήρια αιμοδοσίας" Αντιδραστήρια αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό (CPV: 33696100-6) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος,.............. (06/07/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μελανιών.

Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει............. (27/06/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)............ (20/06/2022)

περισσότερα »

114 Πτέρυγα Μάχης Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22

114 Πτέρυγα Μάχης Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22........ (20/06/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια του είδους «εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια του είδους «εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί......... (25/05/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΚΠ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης - Απορρυπαντικά - Απολυμαντικά»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού ........... (24/05/2022)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA – CPV 33181500-7/CPV 33141324-7»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 23η /04-05- 2022 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας , διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ............ (24/05/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζάκυνθου : Διακήρυξη αρίθμ. 1/2022 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, , για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

Γ.Ν. Ζάκυνθου : Διακήρυξη αρίθμ. 1/2022 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} κ............ (10/05/2022)

περισσότερα »

Διενέργεια 3 συνοπτικών Διαγωνισμών προμήθειας 1)Κυλικείο Αναψυκτικα 2)Παντοπωλείου και 3)Κυλικείου της ΣΕΤΤΗΛ

Διενέργεια 3 συνοπτικών Διαγωνισμών προμήθειας 1)Κυλικείο Αναψυκτικα 2)Παντοπωλείου και 3)Κυλικείου της ΣΕΤΤΗΛ................ (04/05/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ: Διακήρυξη Για την προμήθεια του είδους «αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με σύνοδο εξοπλισμό»

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ: Διακήρυξη Για την προμήθεια του είδους «αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με σύνοδο εξοπλισμό» για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος,........... (19/04/2022)

περισσότερα »

ΕΤΑΔ : Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου του μοναδικού ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»

ΕΤΑΔ : Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου του μοναδικού ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»............ (06/04/2022)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας για 12 μήνες, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 60.000,00 € ............. (01/04/2022)

περισσότερα »

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,................ (31/03/2022)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια : «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – θέρμανση & φωτισμό» του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης κ λιπαντικών) ................ (24/03/2022)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο "Εργασίες και υλικά βαφής & συντήρησης Εξωτερικών Μεταλλικών Επιφανειών κτιρίου Γ.Ν.Ζ. ".

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο "Εργασίες και υλικά βαφής & συντήρησης Εξωτερικών Μεταλλικών Επιφανειών κτιρίου Γ.Ν.Ζ. ".............. (04/03/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών............... (04/03/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων»

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ : Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων»........ (18/02/2022)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Πρόσκληση Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια γαντιών χειρουργικών & εξεταστικών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει................. (19/01/2022)

περισσότερα »

Γ.Ν. Πύργου : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ............... (30/12/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΕΤΤΗΛ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΕΤΤΗΛ........... (30/12/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΥ ΣΕΤΤΗΛ 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΥ ΣΕΤΤΗΛ 2022................ (29/12/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Υλικών για Μ.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:.......... (13/12/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζάκυνθου : Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για προμήθειας Τροφίμων (Οπωροπωλείου) και Τροφίμων (γαλακτ +κατεψ)

Γ.Ν. Ζάκυνθου : Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για προμήθειας Τροφίμων (Οπωροπωλείου) και Τροφίμων (γαλακτ +κατεψ).............. (23/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (23 μηχανήματα ΜΤΝ)

Διακήρυξη ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (23 μηχανήματα ΜΤΝ)............. (22/11/2021)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7).

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 33η /09-09-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ................ (25/10/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου : Περίληψη διακήρυξης για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 33η /09-09-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ.......... (01/10/2021)

περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Τo ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος .............. (12/08/2021)

περισσότερα »

2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : «Ορθοπεδικά υλικά (CPV 33141700-7 ) , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες (CPV 33141770-8) Ορθοπεδικά μοσχεύματα (CPV 33183100-7) (KAE 1313)», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών :............ (04/08/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε 2 η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια :1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) Αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2

Πρόσκληση σε 2 η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια :1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) Αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης ................... (04/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17738/03-08-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ»

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.115,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ(62.240,00 ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 13% & 24%),.................... (04/08/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ.Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών Επαν. Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσεις(ΨΙΕ14690ΒΞ-ΓΙΜ)(21PROC008981359).................. (27/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια του είδους υλικά και εξοπλισμός καθαριότητας.

Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου έχει δημοσιεύσει την υπ' αριθμ. 16027/12-07-2021 Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους Υλικά και Εξοπλισμός Καθαριότητας, η οποία θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. ............... (13/07/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ και Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ και Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες.............. (29/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας κάθε Τμήματος και για όσα και όποια Τμήματα επιθυμεί ο προμηθευτής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, ............. (29/10/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων» (CPV 33168000-5, Διατάξεων Ενδοσκοπίας Και Ενδοχειρουργικής) (KAE 1311)(για 2 σετ εργαλείων) ........ (18/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : « Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες , Ορθοπεδικά μοσχεύματα », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : «Ορθοπεδικά υλικά (CPV 33141700-7 ) , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες (CPV 33141770-8) Ορθοπεδικά μοσχεύματα (CPV 33183100-7) ......... (18/05/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: « γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,............... (29/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων»

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» .......... (29/04/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας 3 (τριων)Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ.Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας 3 (τριων)Συνοπτικών Διαγωνισμών................. (29/04/2021)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.07/21) 1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16)................. (27/04/2021)

περισσότερα »

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις δράσεις του έργου : CREATIVE CAMPS - “Cross-over HUBS

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις δράσεις του έργου : CREATIVE CAMPS - “Cross-over HUBS................ (22/04/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών............ (14/04/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για οκτώ (8) μήνες............. (06/04/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ. Ν. Ζακύνθου για την ανάθεση του έργου: Λογιστικές υπηρεσίες

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: - του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ).............. (05/04/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου της ΣΕΤΤΗΛ

Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου της ΣΕΤΤΗΛ........ (17/03/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια 2 συνοπτικών Διαγωνισμών προμήθειας 1)Αναψυκτικών Νερών και 2)Παγωτών της ΣΕΤΤΗΛ

Διενέργεια 2 συνοπτικών Διαγωνισμών προμήθειας 1)Αναψυκτικών Νερών και 2)Παγωτών της ΣΕΤΤΗΛ........... (17/03/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθ. 04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθ. 04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος................. (18/02/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............ (12/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 02η / 19-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.......... (09/02/2021)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού για την προμήθεια : «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – θέρμανση & φωτισμό» του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» ....... (04/02/2021)

περισσότερα »

περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 01/21 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων 117ΠΜ.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων Μονάδος........... (04/02/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας 2 συνοπτικών διαγωνισμών α) Σ.Δ. για Μυοκτονία - Απεντόμωση και β) Σ.Δ. συντήρ. μηχανημάτων- συσκευών(εμφανιστηρίων ακτινολογικού)

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............. (26/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη 2 συνοπτικών διαγωνισμών της ΣΕΤΤΗΛ για καφέδες και Οπωρολαχανικα

Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καφέ – Espresso- Ελληνικό – Σοκολάτα (Ρόφημα) και στην διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οπωρολαχανικων ............... (21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια τυριού «φέτα» για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:............. (19/01/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ασκοί Αίματος

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............. (15/01/2021)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου - Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Τροφίμων (είδη Οπωροπωλείου)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,.......... (15/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Επαν. Σ.Δ. αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων και Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη γαλακτοπωλείου+κατεψυγμένα )

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ............... (12/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2020 με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους.............. (29/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ., για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ ............. (22/12/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διενέργεια Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 27644/04-12-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV: 33696100-6 ΚΑΙ.................. (04/12/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες............ (04/12/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός Για την ανάδειξη αναδόχου «για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2020 από δυο (2) ορκωτούς Ελεγκτές

Αριθμος διακηρυξης 26291/26-11-2020 Συνοπτικός διαγωνισμός Για την ανάδειξη αναδόχου «για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2020 από δυο (2) ορκωτούς Ελεγκτές/ cpv 79212100-4.............. (27/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ.Δ. Υγειονομικών Υλικών για προστασία από τον COVID

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)............ (27/11/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ - Συνοπτικο διαγωνισμο για «υπηρεσίες μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26544/23-11-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ»................. (24/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. Εργαστηρίου ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού».............. (20/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ για τη Ν.Μ. Πύργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25628/13-11-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».............. (13/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλύσεις Νερού του Γ.Ν.Ζ.

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........ (05/11/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) ................... (29/10/2020)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας Περίληψη διακήρυξης Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ύστερα από την 8η-16/10/2020 Απόφαση Δ.Σ., διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα............. (29/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας έτους 2021 της διεύθυνσης αστυνομίας Ηλείας

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021,ως εξής:................. (27/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη παντοπωλείου)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.............. (21/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη Αρίθμ. 4/2020 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διακήρυξη Αρίθμ. 4/2020 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών........... (16/10/2020)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών Επαναλ. Σ.Δ. αναλωσ. υλικών ΜΕΘ για (1) έτος, Επαν. Σ.Δ. υγειονομικού υλικού διαφόρου, Σ.Δ. Αντιδραστ. Ουρολογίας

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γνωστοποίηση διενέργειας τριών (3) Συνοπτικών Διαγωνισμών Επαναλ. Σ.Δ. αναλωσ. υλικών ΜΕΘ για (1) έτος, Επαν. Σ.Δ. υγειονομικού υλικού διαφόρου, Σ.Δ. Αντιδραστ. Ουρολογίας............ (14/10/2020)

περισσότερα »
dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ