Γ.Ν. Ζάκυνθου Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης »

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ…»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
– Την υπ. αριθμ. 3ης / 02-02-2023, θέμα 10ο με ΑΔΑ: 6ΥΚ64690ΒΞ-7Δ5 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού. – Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/340, 307/0, ΑΔΑ:93ΔΦ4690ΒΞ-ΚΥΝ , Ποσού: 25.592,51 € (για το 2023)
– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης » (CPV 30192700-8) ( CPV 30197643-5) (ΚΑΕ 1261)
Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 20.639,12 € προ ΦΠΑ ή 25.592,51 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, {Πιθανή ποσότητα :…. 27.768 τεμάχια }, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Περισσότερα στο παρακάτω link 

ΠΚΠ Ειδών Γραφική Ύλη ΡΚΒΞ4690ΒΞ-ΧΤ1 23PROC012328366

Προηγούμενο Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας