Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

Γνωστοποίηση διενέργειας  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες  της Μ.Τ.Ν. του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος . Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 115.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) Για περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω […]

Γ.Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (KAE 7123) CPV : (30213300-8 – Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) (30231000-7 – Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών) (30232100-5 – Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι) (35126000-3 – Εξοπλισμός σάρωσης γραμμωτού κώδικα) (30121100-4 – Φωτοαντιγραφικά) (30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός) (38652120-7 – Βιντεοπροβολείς) (30230000-0 – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών) (31154000-0 – Αδιάλειπτα […]

Γ.Ν.Ζακύνθου : Διακήρυξη αρίθμ. 15/2023 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 15/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ 208.870,97 € Διακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτά + (ΦΠΑ 24 %) 50.129,03 € Πενήντα Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Εννέα ευρώ […]

ΣΕΤΤΗΛ: Διαγωνισμού, για την προμήθεια  Ειδών Κυλικείου Σάντουιτς – Γλυκά για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16   Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια  Ειδών Κυλικείου Σάντουιτς – Γλυκά για τις ανάγκες […]

ΣΕΤΤΗΛ: Διαγωνισμος, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου Σφολιατοειδή για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16   Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου  Σφολιατοειδή για τις ανάγκες της ΚΨΜ […]

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρά Καύσιμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1. Πετρέλαιο θέρμανσης /CPV 09135100-5 – 2. Πετρέλαιο κίνησης /CPV 09134100-8 και 3. Βενζίνη Αμόλυβδη /CPV 09132100-4 για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 809.037,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με […]

117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.01/23) 1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της […]

10η πρόσκληση της Π.Ε. Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών μεταφοράς μαθητών 2023-2024

10η πρόσκλησης της Π.Ε. Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2023-2024 ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ    

Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτική Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες […]

Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) – CPV 33181200-4 (Ηθμός Διάλυσης)»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 23η/07-06-2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΓΘΚ46907Ε-Ε9Σ) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡA Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) » [CPV 33181200-4 (Ηθμός […]

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας