Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2023), για την προμήθεια : « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων»,  Πιθανή ποσότητα:  459.300 τεστ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 148.225,13 € (συμπερ.  ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Χ1Ω4690ΒΞ-ΝΥΝ} ,&  ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012435629 } και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189365

 

 

Προηγούμενο Δημοσιεύτηκε ο νόμος 5036/2023 για τη ρύθμιση οφειλών. Περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές διατάξεις
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας