Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΚΠ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά»

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΚΠ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά»

 

 

159_F1848217544.jpg

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ…»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και

– Την υπ. αριθμ. 12/14-04-2022, θέμα 1ο με ΑΔΑ: 9ΙΙ44690ΒΞ-ΝΤ9 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού από τον πίνακα προγραμματισμού και υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) ανά ΚΑΕ και ανά CPV που καταρτίστηκε με βάση τα όρια του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

– Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/700, 586/0, ΑΔΑ: ΩΣΥΛ4690ΒΞ-ΘΡΨ, Ποσού: 500,00 € (για το 2022)

– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά» (CPV 39221180-2, 39831200-8, 24455000-8) (ΚΑΕ 1129, ΚΑΕ 9429, ΚΑΕ 1351)

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 13.118,31 € προ ΦΠΑ ή 16.266,70 € συμπ. ΦΠΑ 24 %,

{Πιθανή ποσότητα :…. 58.770 τεμάχια, 1.631 λίτρα}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)……………………..

Περισσότερα στην συνημμένη πρόκληση

Προηγούμενο Συμβουλές για προστασία των παιδιών από επικίνδυνες προκλήσεις στο διαδίκτυο (blackout challenge)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας