Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »

 

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 16.537,12 €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%, με κριτήριο κατακύρωσης «Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΘ5Μ4690ΒΞ-ΠΧΠ }& ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012228128 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185595……………………..

 

Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο 

ΕΠΑΝ . ΗΛ.ΔΑΔ. 3 – 2022 για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.(ΨΘ5Μ4690ΒΞ-ΠΧΠ)23PROC012228128

Προηγούμενο Ερωτηματολόγιο προς προμηθευτές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας