Γ.Ν. Ζακύνθου Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτική Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
Το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων και Προγράμματος (Programmeand Project Manual) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
Το Πλάνο Δημοσιότητας (Communication Strategy) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία2014-2020», όπως ισχύει σήμερα
Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020»
Οι όροι της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020¨» και του Επικεφαλής Εταίρου του παραπάνω εγκεκριμένου έργου
Οι όροι του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του έργου
Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (ApplicationForm) και η φόρμα αιτιολόγησης των δαπανών (Justification of Budget) του έργου.
Το υπ’ αριθμ. 137331/15-12-2021 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ που εκδόθηκε η προέγκριση της ΣΑΕΠ 3226 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο COOFHEA2, MIS 5146074, Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, GRIT 2014-2020 ενταγμένο στη ΣΑΕ
2021ΕΠ32260002, που αφορά την διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 ευρώ.
Το υπ’ αρίθμ. 10504/28-3-2022 έγγραφο της περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 3226 COOFHEA2, MIS 5146074, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, GRIT 2014-2020 ενταγμένο στη ΣΑΕ 2021ΕΠ32260002».
το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: οικ.23876/10068/ 28 -03-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με θέμα: ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου COOFHEA2.
Την υπ’ αρίθμ.12/14-4-2022, θέμα 1ο Ε.Η.Δ. (ΑΔΑ: ΩΜ764690ΒΞ-1Θ9), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., σχετικά με:
Ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού για COOFHEA No2.
Την υπ’ αρίθμ. 21/24-6-2022, θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΨΟΣΝ4690ΒΞ-Γ2Κ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., που αφορούσε την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, (μετά από διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης) οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην διακήρυξη του Διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3495/ 18-07-2022, με ΑΔΑ: 6ΟΛΓ4690ΒΞ-ΟΑΧ και ΑΔΑΜ: 22PROC010953193, με αριθμ. 15/2022, διακήρυξη του Γ. Ν. Ζακύνθου.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6267/30-11-2022 με ΑΔΑ: ΨΤΦΥ4690ΒΞ-ΘΘΥ και ΑΔΑΜ: 22PROC011717026 Επαναληπτική διακήρυξη 15/2022 του Γ. Ν. Ζακύνθου
ΑΔΑ: 92ΡΦ4690ΒΞ-101
Την αρίθμ. πρωτ. 658/06-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΤΣ4690ΒΞ-ΣΜΟ) απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του υπ’ αρ. πρωτ. 519/01-02-2023 κατατεθειμένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α΄ φάσης του Επαναληπτικού Ηλ. Δ.Α.Δ. 15/2022 για το Είδος – τμήμα 12. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, (με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 178413 ), στο οποίο η Επιτροπή αφού έκρινε την διαγωνιστική διαδικασία ΑΓΟΝΗ (διότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά), προτείνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας , χωρίς αλλαγή των όρων της
Διακήρυξης.
Την αρίθμ. πρωτ. 659/06-02-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΣΜ4690ΒΞ-ΞΚ1) απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του υπ’ αρ. πρωτ. 520/01-02-2023 κατατεθειμένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Α΄ φάσης του Επαναληπτικού Ηλ. Δ.Α.Δ. 15/2022 για το Είδος – τμήμα 13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ, (με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 178418 ), στο οποίο η Επιτροπή αφού έκρινε την διαγωνιστική διαδικασία ΑΓΟΝΗ (διότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά), προτείνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς αλλαγή των όρων της Διακήρυξης.
Την αρίθμ. πρωτ. 3377/28-06-2023 (ΑΔΑ:9ΥΚΠ4690ΒΞ-91Υ) απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του υπ’ αρ. πρωτ. 3356/27-06-2023 κατατεθειμένου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για τα Είδη – τμήματα : 12. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ και 13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ, στο οποίο η Επιτροπή αφού έκρινε την διαγωνιστική διαδικασία ΑΓΟΝΗ (διότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά), προτείνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς αλλαγή των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης: 0/812 , 668/0 , ΑΔΑ: ΩΝΧ64690ΒΞ-Φ9Λ ποσού: 10.100,00 € (2023)
Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας Η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνει
δυο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

.Επαν.ΠκΠ για την προμηθεια ειδων COFFEA II(τμημα 12 13)__92ΡΦ4690ΒΞ-101(23PROC013067793)

Προηγούμενο EτΕ : Τάσεις του Επιχειρείν: Εξαγωγές (2ο τρίμηνο 2023)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας