Γ.Ν.Ζακύνθου : Διακήρυξη αρίθμ. 15/2023 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 15/2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:
«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ 208.870,97 € Διακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτά
+ (ΦΠΑ 24 %) 50.129,03 €
Πενήντα Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Εννέα ευρώ και Τρία λεπτά
Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% 259.000,00 €
Διακόσιες Πενήντα Εννέα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά
ΚΩΔΙΚΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ CPV 50710000-5 «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»
Η δαπάνη θα ΒΑΡΥΝΕΙ τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (KAE 0439)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, από την εγκατάσταση του συνεργείου και την έναρξη των εργασιών. Η εγκατάσταση και η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα και όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ      ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                 ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ……………..ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση, που η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή συμπερ. ΦΠΑ για τις ίδιες υπηρεσίες, υπερβαίνει την δοθείσα τιμή του παρατηρητηρίου τιμών υπηρεσιών της Ε.Π.Υ.(Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) του Υπουργείου Υγείας, (εάν η υπηρεσία έχει ενταχθεί σε αυτό) κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών
ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες {ήτοι 360 ημέρες}, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο ΕΣΗΔΗΣ
Εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπ. δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι: 4.177,42 € (Τέσσερις Χιλιάδες Εκατόν Εβδομήντα Επτά ευρώ και Σαράντα Δύο λεπτά). Η οποία θα ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι δεκατρείς (13) μήνες
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και με χρόνο ισχύος για τουλάχιστον 2 μήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης……………………………………………………..

Περισσότερα στην Διακήρυξη στο παρακάτω link

Διακήρυξη 15-2023 Ηλ. ΔΑΔ. για την συντήρηση των Η.Μ. εγκαταστάσεων κτιρίου(Γ.Ν.Ζ.).s_ΨΣ1Σ4690ΒΞ-ΦΗ5(23PROC013331683)

Προηγούμενο «Έκθεση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 2023» του Κέντρου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους του εδώ Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας