Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλύσεις Νερού του Γ.Ν.Ζ.

Γ. Ν. Ζακύνθου Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλύσεις Νερού του Γ.Ν.Ζ.

 

159_F500747165.jpg

 

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και

— Την υπ’ αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3282/Β/2017).

— Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/ 27-02-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

— Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/ 09-01-2019 ορθή επανάληψη της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

— Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.70777/12-07-2012, με Α.Δ.Α.:Β41ΓΘ-2ΗΞ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

—- Την αρίθμ. 31/22-10-2020, θέμα 15ο, με ΑΔΑ: ΨΥ244690ΒΞ-6ΩΧ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ. έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την διενέργεια του διαγωνισμού.

—- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1064, 866/0, ΑΔΑ: ΨΞ3Σ4690ΒΞ-ΞΝΠ, Ποσού: 100,00 € (για το 2020)

—- Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ. (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

{CPV 71620000-0 , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439).

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 7.443,55 € προ ΦΠΑ ή 9.230,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4… Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής). …………..

 

Περισσότερα στον συνημμένο διαγωνισμό

Προηγούμενο Οριστικοί πίνακες κατάταξης 1.500 ωφελουμένων του Β΄ κύκλου του Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ – Google
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας