Γ. Ν. Ζακύνθου επαναληπτική ΠΚΠ για την προμήθεια «Λαπαροσκοπικων και Συρραπτικών Εργαλείων Δέρματος» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

Γ. Ν. Ζακύνθου επαναληπτική ΠΚΠ για την προμήθεια «Λαπαροσκοπικων και Συρραπτικών Εργαλείων Δέρματος»

 

 

159_F101430375.jpg

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και

– Την υπ. αριθμ. 3980/08-08-2022, με ΑΔΑ: ΨΕΑΕ4690ΒΞ-Ξ72 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού.

– Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1091, 862/0 , ΑΔΑ: Ψ5ΛΛ4690ΒΞ-48Ω, Ποσού: 100,00 € (για το 2022)

– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» (CPV 33168000-5, Διατάξεων Ενδοσκοπίας Και Ενδοχειρουργικής) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης ….. 20.107,53 € προ ΦΠΑ ή ….. 24.933,34 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {πιθανή ποσότητα ….. 109 τεμάχια} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους……………………………………

 

Περισσότερα στην συνημμένη Πρόσκληση

 

Πηγή: Γ. Ν. Ζακύνθου

Προηγούμενο Eγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας