Γ.Ν. Ζακύνθου Επαναληπτική πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων: Γαλακτοκομικά προϊόντα , Κατεψυγμένα ψάρια και Κατεψυγμένα λαχανικά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
– Την υπ. αριθμ. 583/02-02-2023 με ΑΔΑ: 6ΦΨΑ4690ΒΞ-ΩΒΠ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης
έγκρισης διενέργειας της επανάληψης της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς, για όλα τα είδη τα οποία δεν
είχαμε κατακύρωση στην αρίθμ. πρωτ. 6433/12-12-2022, με ΑΔΑ: 9Ζ0Ρ4690ΒΞ-2Ψ3 και ΑΔΑΜ: 22PROC011789482
προηγούμενη Πρόσκληση
– Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/217, 209/0, ΑΔΑ: 64454690ΒΞ-ΑΛ7, Ποσού: 2.500,00 € (για το 2023)
– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
2. Κατεψυγμένα ψάρια 15221000-3 1511 163 ΚΙΛΟ 1.056,10 € 137,29 € 1.193,39 €
3. Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 1511 495 ΚΙΛΟ 1.381,35 € 179,58 € 1.560,93 €
15.789,45 € 2.052,63 € 17.842,08 €  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής
πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ζ. (ΚΑΕ 1511) έτους
2023.

Περισσότερα στο παρακάτω link 

Επαν. ΠκΠ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ (6Ψ6Ρ4690ΒΞ-ΠΛΟ)(23PROC012243788)

Προηγούμενο Γ.Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας