Γ. Ν. Ζακύνθου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς «Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
 
 
159_F1396855081.jpg
 
 
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού 
-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
– Την υπ. αριθμ. 6411/09-12-2022 με ΑΔΑ: ΨΨ924690ΒΞ-55Κ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ. για την επανάληψη της πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν.
– Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/29, 29/0 , ΑΔΑ: 97Α64690ΒΞ-3ΘΓ, Ποσού: 1.539,74 € (για το 2023)
– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: «Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 1.241,72 € προ ΦΠΑ ή 1.539,74 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα : …. 15.150 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)……………………
 
 
 
Περισσότερα στην συνημμένη πρόσκληση
Προηγούμενο VISIT OLYMPIA έχετε έναν online προσωπικό ταξιδιωτικό οδηγό
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας