Γ. Ν. Ζακύνθου – Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

159_F600421372.jpg 

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ) ,

– το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης / 03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ….»

– το υπ. αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».

– το υπ. αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο ), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)», καθώς και

– την υπ’αριθμ. πρωτ. 2548/02-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΞΩ4690ΒΞ-Ν3Ι) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Ζακύνθου συγκρότησης επιτροπής

– το απόσπασμα πρακτικού της 26ης / 11.08.2022 (θέμα 6ο) (ΑΔΑ: ΩΔΤΟ4690ΒΞ-ΚΟΩ) Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». , σχετικά με την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής κατάρτισης – αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

– την ανάγκη διαφάνειας των διαδικασιών, την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, της βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων αναδόχων, ώστε να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 21-09-2022

«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ . { (ΚΑΕ : KAE 0439), (CPV : 50710000-5, « Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»)}. Προϋπολογισθείσας δαπάνης 259.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από το παρόν έγγραφο αναρτημένο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης στοιχεία της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του παρόντος εγγράφου, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου ΖΑΚΥΝΟΥ ( www.zante-hospital.gr). Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ………………………..

 

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη 

 

Προηγούμενο Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας