Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προμήθεια Ανταλλακτικών για Η/Υ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προμήθεια Ανταλλακτικών για Η/Υ.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»
8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
10. Την απόφαση ΔΣ 6ης/21-02-2023 (ΑΔΑ:6ΒΙΜ4690ΒΞ-ΟΙΓ), περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης 25.403,226€ χωρίς ΦΠΑ ή 31.500,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προμήθεια Ανταλλακτικών για Η/Υ.
11. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/308, 285/0 , ΑΔΑ: 666Χ4690ΒΞ-20Ε Ποσού:31.500,00€
12. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την Διενέργεια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου:
Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών…………………………………

Περισσότερα στο παρακάτω link 

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔ.ΕΝΔ.ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ_signed 663Μ4690ΒΞ-ΙΚΨ 23PROC012261787

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας