Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μελανιών.

Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μελανιών.
 
 
 
 
159_F320588898.jpg
 
 
 
 
Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»
8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
10. Την υπ. αριθμ. 12/14-04-2022(ΑΔΑ:9ΙΙ44690ΒΞ-ΟΥ2)απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ.,έγκρισης πίνακα προγραμματισμού και υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) ανά ΚΑΕ και ανά CPV που καταρτίστηκε με βάση τα όρια του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.
11. Την υπ. αριθμ. 19/10-06-2022(ΑΔΑ:6Γ5Χ4690ΒΞ-9Ν8)απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης Τροποποίηση ΠΠΥ 2022
12. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/840, 690/0 , ΑΔΑ: 9ΩΗΣ4690ΒΞ-ΧΧΙ, Ποσού:100,00€
13. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
Ανακοινώνει ότι το Γ.Ν.Ζ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Μελανιών (CPV:30192110-5 μελάνια), (KAE 1719) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 5.854,84 € προ ΦΠΑ ή 7.260,00€ συμπ. ΦΠΑ 24 % και πιθανή ποσότητα 500 τεμ για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους…………………..
 
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο 
Προηγούμενο Ανακοίνωση για την υλοποίηση αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» για τον Α και Β Κύκλο
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας