Γ. Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»
8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
10. Την υπ. αριθμ. 12ης/31-03-2023, θέμα 4ο με ΑΔΑ: ΡΒΜΝ4690ΒΞ-ΠΒΡ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού..
11. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/475,416/0,ΑΔΑ:96Ε84690ΒΞ-ΗΕ3, Ποσού: 6.522,76 €
12. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ Πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠΑ
Α.
Για την Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.{δύο (2) επισκέψεις το έτος,μία (1) ανά εξάμηνο}
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
Υπηρεσία     Δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο

Β.Για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους…………….

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΠκΠ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν 9Ρ6Β4690ΒΞ-992 23PROC012487777

Προηγούμενο 4η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας