Γ.Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
– Την υπ. αριθμ. 3ης/02-02-2023, θέμα 10ο με ΑΔΑ: 6ΥΚ64690ΒΞ-7Δ5 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς.
– Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/295, 275/0, ΑΔΑ: ΨΚΥΒ4690ΒΞ-Σ38, Ποσού: 1.100,00 € (για το 2023)
– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖA) (KAE 1311).
Μ.Μ. Πιθανή ποσότητα για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.
(www.epromy.gr) για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολ του Γ.Ν.Ζ. (ΚΑΕ 1311) έτους 2023…………

Περισσότερα στο παρακάτω link 

ΠΚΠ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (6ΘΠ34690ΒΞ-Κ77)(23PROC012245052)

Προηγούμενο Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας