Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια: «διάφορων καθετήρων»

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

 

159_F1328929564.jpg

 

 

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και

– Την υπ. αριθμ. 19/10-06-2022, θέμα 2ο με ΑΔΑ: 6Γ5Χ4690ΒΞ-9Ν8 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού από τον πίνακα προγραμματισμού και υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) ανά ΚΑΕ και ανά CPV που καταρτίστηκε με βάση τα όρια του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (Τροποποίηση ΠΠΥΥ 2022).

– Την υπ. αριθμ. 5855/04-11-2022 με ΑΔΑ: ΡΠΠΡ4690ΒΞ-ΛΔ1 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ. για την προσαρμογή εγκεκριμένων ποσών ανά CPV της Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2022.

– Έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1484, 1103/0 , ΑΔΑ: 6ΥΔ24690ΒΞ-Φ1Χ, Ποσού: 100,00 € (για το 2022)

– Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια:

«ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311)

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 15.653,23 € προ ΦΠΑ ή 19.410,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα : ……… 92.788 τεμ. }, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)………………………………………………………………………

 

 

Περισσότερα στην συνημμένη πρόσκληση 

Προηγούμενο Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας