Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου : Περίληψη διακήρυξης «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 13η/05-04-2023 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: 6Ε1646907Ε-8Σ9), διενεργεί τακτικό δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV: 33181000-2) και «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV : 33181500-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν.
Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου). Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα # 77.653,26€ # συμπ. Φ.Π.Α. o οποίος βαρύνει τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού
Νοσοκομείου Ηλείας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016,
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 22η/06/2023.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 22η/06/2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 7η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 12/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής). Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα
(1) έτος, με μονομερές δικαίωμα της Ν. Μ. Πύργου – Γ. Ν. Ηλείας παράτασης της σύμβασης έως τρεις (3) μήνες ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης.

AΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προηγούμενο MAP- Mediterranean Aperitivo : Οι ελιές της Δυτικής Ελλάδας ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη!
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας