Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ : Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια του είδους: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου, ύστερα από την 21η/24-05-2023 (θέμα 7ο /ΑΔΑ: ΡΚΓΦ46907Ε-1ΥΒ) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», CPV: 38434500-1 για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε #60.276,64€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021).
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 12η/06/2023.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 12η-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: η 28η-06-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 3η-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ…………………………..

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Προηγούμενο Εξοικονομώ 2023: Ανοίγουν οι αιτήσεις Δευτέρα 12 Ιουνίου – Δικαιούχοι, κριτήρια και επιδότηση – Οδηγός
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας