Γ.N Ζακύνθου: διενέργειας Ηλ.Δ.Α.Δ. (7/2023), για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος»

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (7/2023),  για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»,  Πιθανή ποσότητα:  17.350 τεστ/εξέταση , για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 75.237,78 € (συμπερ.  ΦΠΑ 6%&24%) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ:  6ΖΝΗ4690ΒΞ-Δ1Θ } & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC012847274 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 195443…………………………

Συνημμένη η πρόσκληση στο παρακάτω link

Ηλ. ΔΑΔ (7-2023) αντιδραστήρια για εξετάσεις Αερίων Αίματος(6ΖΝΗ4690ΒΞ-Δ1Θ)23PROC012847274

Προηγούμενο Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των συμβούλων ομορφιάς/αισθητικών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καλλυντικών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας