Διακήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια, για την προμήθεια ειδών Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16
1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια
με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ –
Συσσιτίου της Σχολής.
2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 09 Ιαν 23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α. Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών:
09 Ιαν 23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
β. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
γ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη
ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00€) ευρώ περίπου.
δ. Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412 /2016.
ε. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
στ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», Πύργος.
ζ. Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή αποσταλούν στην επιτροπή του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ 26210-25506/7 τηλ. (εσωτ.) 6140, Email:
settil-1o-eg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
η. Στοιχεία επικοινωνίας: Χειριστής θέματος: Ανθυπασπιστής

(ΕΜ – ΕΥ) Σίμων Μάλλιαρης, Βοηθός 4ου ΕΓ/ΣΕΤΤΗΛ, τηλ. ΟΤΕ:2621025506-7,
Email settil-1o-eg@army.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22_23

ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ)/4ο ΕΓ
ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ
Σχης (ΤΧ) Κατσιλίδης Παρασκευάς
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Προηγούμενο Διακήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια, ( Άρτος Λευκός Τ 70% & Άρτος Ολικής Τ 100%)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας