Ενισχύσεις σε παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας, αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών και μελιού σε όλη την Επικράτεια

ΦΕΚ B’ 3166/12.05.2023

Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής με βάση την αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).

2. Το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

3. Το άρθρο 47 του ν. 5035/2023 «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης» (Α’ 76), σχετικά με το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/20124093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).

7. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως ισχύουν.

10. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

11. Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138), όπως ισχύει.

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

20. Την υπό στοιχεία 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

21. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΑΤ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 143990/31-12-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 6450), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Την υπ’ αρ. 135941/28-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης εισροών των Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. για έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μεταφοράς της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή μέτρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και λοιπών δράσεων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων για την εφαρμογή αυτών».

23. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού, που επλήγησαν από την αύξηση του κόστους παραγωγής (και ιδίως από την αύξηση του κόστους ενέργειας, φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών) με συνακόλουθη τη μείωση του εισοδήματός τους, ως αποτέλεσμα της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία και της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και παράλληλα της αναγκαιότητας κάλυψης της ρευστότητας των ανωτέρω παραγωγών, ενόψει καλλιεργητικής περιόδου.

24. Την υπ’ αρ. 822/143207/11.5.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

25. Την υπ’ αρ. 80/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

26. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη, συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 30.854.570 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα την ΣΑΝΑ281 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός ενωσιακής νομικής βάσης χορήγησης της ενίσχυσης

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στους παραγωγούς αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιού, κορινθιακής σταφίδας και μελιού όλης της χώρας, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» ανακοίνωση και ιδιαίτερα το τμήμα 2.1 αυτής, εξαιτίας της ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις αυτές από την αύξηση του κόστους, και την μείωση του εισοδήματός τους, ως απόρροια της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού σε όλη την Επικράτεια.

2. α) Οι δικαιούχοι δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

β) Οι ενισχύσεις βάσει της παρούσας δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

i) πρόσωπα οντότητες ή φορείς στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ και που κατονομάζονται ρητά στις νομικές πράξεις που επιβάλλουν τις εν λόγω κυρώσεις·

ii) επιχειρήσεις που ανήκουν σε ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς έναντι των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ ή

iii) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανικούς κλάδους έναντι των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ, στο βαθμό που η ενίσχυση αυτή θα υπονόμευε τους στόχους των σχετικών κυρώσεων.

Άρθρο 3

Όροι και ύψος της ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης για την παρούσα απόφαση ορίζονται:

α) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αχλαδιών σε αγροτεμάχια αχλαδιάς σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία αχλαδιού και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 150 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

β) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καπνού σε αγροτεμάχια καπνού σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία καπνού. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

γ) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κρόκου, συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού, σε αγροτεμάχια με καλλιέργεια κρόκου σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 150 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

δ) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σπαραγγιού σε αγροτεμάχια με καλλιέργεια σπαραγγιού σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας. Οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν ενίσχυση για αγροτεμάχια με μη παραγωγικά σπαράγγια.

ε) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κορινθιακής σταφίδας, σε αγροτεμάχια με αμπελώνες για παραγωγή κορινθιακής σταφίδας σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν αμπελώνες μεγαλύτερους των τριών ετών και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

στ) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μελιού σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και διατηρούν τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου για το έτος 2022, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 140/106513/16-4-2021 (Β’ 1560) απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

2. Όσοι από τους δικαιούχους της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για το έτος 2022, από 01-01-2022 έως και την 17.01.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι της παρ. 1 λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1.

3. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 5035/2023.

4. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα και συνδεδεμένες αυτής) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση βάσει του Τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας κατά την διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία, όπως ισχύει από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τις 250.000 €. Στο ποσό των 250.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

5. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.

6. Για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 10.000 € που χορηγείται βάσει της παρούσας, η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΑΤ δημοσιεύει πληροφορίες στο εργαλείο ΤΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΤΑΜ) εντός 12 μηνών. Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν και όλες τις άλλες υποχρεώσεις δημοσιότητας του Τμήματος 3 του Προσωρινού Πλαισίου.

7. Ως «ενιαία επιχείρηση» λογίζονται όλες οι επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ήτοι οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του ανωτέρω εδαφίου μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύστασης θεωρούνται συνδεδεμένες. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση

1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα την ΣΑΝΑ281 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2023.

2. Το ανώτατο συνολικό ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται στο ποσό των 30.854.570 €. Μετά την έκδοση της σχετικής συλλογικής απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) πραγματοποιείται ως ακολούθως: ο φορέας υλοποίησης, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ διαμέσου των υπηρεσιών της, ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου με κοινοποίηση στην υπηρεσία διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του ΥΠΑΑΤ. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε σχετικό λογαριασμό αδιαθέτων ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ.

Άρθρο 5

Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της ενίσχυσης και τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις βάσει του αντίστοιχου τμήματος προηγούμενων προσωρινών πλαισίων κρίσης, ενδέχεται να υπερβαίνουν, συνυπολογιζόμενης της ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, ανά πάσα στιγμή το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό των 250.000 ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) δυνάμει του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022), όπως αντικαταστάθηκε με την ανακοίνωση αριθμ. 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) και συντάσσει κατάλογο με τους δικαιούχους και τα αντίστοιχα για τον καθένα ποσά ενίσχυσης. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης συνιστούν ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 υποχρεούνται να καταθέσουν εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της, στην οποία δηλώνουν ποσά ενισχύσεων που έχουν λάβει, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022), όπως αντικαταστάθηκε με την ανακοίνωση αριθμ. 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) και συγκεκριμένα τα ποσά που έχουν λάβει όλες οι επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 3, δυνάμει καθεστώτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Τμήματος 2.1 της ανωτέρω ανακοίνωσης, αλλά και βάσει του αντίστοιχου τμήματος προηγούμενων προσωρινών πλαισίων κρίσης.

Η κατάθεση των υπευθύνων δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση it@opekepe.gr. Όσοι από τους δικαιούχους δεν υποβάλλουν την άνω υπεύθυνη δήλωση μέσα στην άνω προθεσμία των δύο (2) εργασίμων ημερών τεκμαίρεται ότι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ενίσχυσης, δεν εμπίπτουν στην έννοια της ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 και ότι τα τυχόν ποσά που έχουν λάβει δυνάμει καθεστώτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Τμήματος 2.1 της ανωτέρω ανακοίνωσης συνυπολογιζόμενης και της παρούσας δεν ξεπερνούν τα όρια των ποσών της παρ. 4 του άρθρου 3. Για τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Η τήρηση του κριτηρίου του ανώτατου ποσού ενισχύσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων πραγματοποιείται με μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε καθορισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και στην ανάκτησή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

4. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και

β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

5. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι δικαιούχοι.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρούσας κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

7. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.

8. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι ενισχύσεις βάσει της παρούσας χορηγούνται το αργότερο μέχρι 31/12/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στα παρακάτω link συνημμένα η αίτηση και το σχετικό ΦΕΚ  

ΦΕΚ Β 3166

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Προηγούμενο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας: Η μεγαλύτερη ώρα για την Ηλεία είναι τώρα!
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας