Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ.

 

 

159_F506042695.jpg

 

 

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,

7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»

8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

10. Την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη κατά την 5η /21-02-2022 συνεδρίασή του με ΑΔΑ:ΨΛΒΚ4690ΒΞ-ΚΡΠ, περί έγκρισης σκοπιμότητας και πιθανής δαπάνης 3.500,00€ προ ΦΠΑ ή 4.340,00€ συμπερ. ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ

11. Την υπ’αριθμ. 1067/10-03-2022 ,(ΑΔΑ 64Η54690ΒΞ-7ΙΜ ,ΑΔΑΜ :22PROC010185227)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ προυπολ. δαπάνης 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή …… 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.1464/28-03-2022(ΑΔΑ:ΨΥΑΨ4690ΒΞ-933) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης της επιτροπής αξιολόγησης όπου προτείνει την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

13. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/371,341/0 ΑΔΑ :67ΜΥ4690ΒΞ-132 Ποσού: 100,00 € (για το οικ. έτος 2022) Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Ζ (50850000-8 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων, ΚΑΕ 088801Ν Το έργο περιλαμβάνει: επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ Πιθανής προϋπ. δαπάνης …… 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή …… 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α.24%………….

 

Περισσότερα στην συνημμένη Πρόσκληση

Προηγούμενο Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος “Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία”
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας