Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.07/21)

 

1_F212688838.jpg

 

 

 

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.

3. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ 21PROC008530385 και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ ΨΦΗΟ6-ΦΞ8.

4. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

5. Κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.

 

Σμχος (Ι) Αγγ. Καλλιγαρίδης Διοικητή

Προηγούμενο Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας