Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού για την προμήθεια : «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – θέρμανση & φωτισμό» του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2021

 

 

 

DIMOSANDRAVIDAS_F323803713.jpg

 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης κ λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, του Συνδέσμου Ύδρευσης *Ο ΠΗΝΕΙΟΣ* & του Συνδέσμου Αποχέτευσης *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ*, των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης & του ΔΛΤ Κυλλήνης, με συστημικό αριθμό: 105870

Ο Συνολικός ενδεικτικός π/υ, ανέρχεται στο ποσό των 244.602,72 € με ΦΠΑ, για τα παρακάτω είδη :

  1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
  3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
  4. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», β) του Ν. 2362/1995 – τεύχος 1ο ¨περί δημόσιου λογιστικού», γ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011 – τεύχος 1ο) « Σύσταση ΕΑΑΔΗΣΥ & ΚΗΜΔΗΣ», δ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013-τεύχος 1ο) Εθνικό Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ε) Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012-τεύχος 2ο) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ», ζ) Της Π1/542/04-03-2014 εγκυκλίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ», η) Της αριθ. 3 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. : 11543/26-03-2013 με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ», η) τους όρους του παρόντος τεύχους, 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσειτης τιµής και συγκεκριμένα: 

για τα υγρά καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες επί της διαµορφούµενης µέσης ηµερήσιας τιµής λιανικής πώλησης του είδους, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Ηλείας (Γ.Γ. Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς), κατά την ημέρα ανεφοδιασμού (Η τιμή που έχει ληφθεί υπόψη για την σύνταξη των με αριθ. πρωτ. :590/19-01-2021 Τεχνικών Προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έχει λάβει υπόψη το με αριθ. πρωτ. : 5107/18-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων) και………………………

Περισσότερα στο συνημμένο αρχειο 

Προηγούμενο Απαγόρευση παραμονής πελατών στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων εστίασης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας