Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) – CPV 33181200-4 (Ηθμός Διάλυσης)»

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 23η/07-06-2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΓΘΚ46907Ε-Ε9Σ) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί
δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , για την προμήθεια
«ΦΙΛΤΡA Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) » [CPV 33181200-4 (Ηθμός Διάλυσης)] για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου). Ο προϋπολογισμός για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (Ν.Μ.
Πύργου) ανέρχεται στα #239.989,40€ # συμπ. Φ.Π.Α. 13%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 06η/07/2023. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 06η/07/2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
προσφορών: η 26η/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν.
Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία
εγγραφής).Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για ένα (1) έτος.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ηλείας, Τηλ: 26210-82784.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προηγούμενο ‘Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2ης Πρόσκλησης για συμμετοχή σε πρόγραμμα της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (Β Κύκλος)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας