Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

88_F260048200.jpg

 

 

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τo ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , «Για την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (BusinessDevelopmentManagers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» για το έργο : «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece – Italy 2014-2020, με ενάριθμο ΠΔΕ  «2019ΕΡ30160009» και κωδικό MIS : 5041432 .

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης :Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής . 

Προϋπολογισμός του έργου: € 67.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα , 30-08-2021, και ώρα 12.30 μ.μ 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή , 03-09-2021και ώρα 10.30 μ.μ 

Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης: Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, Πύργος , Τ.Κ. 27131 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: epetanil@gmail.com ή τηλεφωνικά στα τηλ. 26210 34154, 26210 29177 από 08:30 – 14:30 , (κα Λαμπροπούλου) Επίσης το σχετικό υλικό της διακήρυξης , με τα σχετικά υποδείγματα ΤΕΥΔ και της Οικονομικής Προσφοράς , διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας: www.heliachamber.gr , και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).     

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

Προηγούμενο Τα 9 μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη των πυρόπληκτων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας