ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας»

 

 

8_F1994935893.jpg

 

 

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, Διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΛ. ΗΡΩΩΝ, Τ. Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, Email:   ilich-gr@otenet.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας:   26210 34154, Fax:   26210 31791
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, Διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΛ. ΗΡΩΩΝ, Τ. Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, Email:   ilich-gr@otenet.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26210-34154, Fax:   26210-31791 Ιστοσελίδα www.heliachamber.grΠληροφορίες : κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος.
 3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, και 30200000-1 – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.
 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική υποδομή και την εξωστρέφεια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις αρχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

 • •             Άξονας 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής του Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό.
 • •             Άξονας 2: Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο.
 • •             Άξονας 3: Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας.
 • •             Άξονας 4: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα δύο(2) κάτωθι τμήματα.

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1

ΤΜΗΜΑ Ι:

Προμήθεια Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών

Α. Μελέτη Εφαρμογής

 

Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών

 

Δ. Πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση

 

Ε. Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων Έργου

 

 

 

219.838,71 €

 

 

 

272.600,00 €

 

 

2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

Β. Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού

 

 

 

21.798,17 €

 

 

 

 

27.029,73 €

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας κάθε Τμήματος και για όσα και όποια Τμήματα επιθυμεί ο προμηθευτής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (άρθρο 86 ν. 4412/2016).

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.629,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 241.636,88 €, ΦΠΑ 24%: 57.992,85€).
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.
 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα:29/10/2021.
 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: Παρασκευή 03/12/2021 και ώρα 14.00.
 8. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις Πέμπτη 09/12/2021 και ώρα 11:00.
 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 23-11-2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 10. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 11. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού», «2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα».
 13. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

Προηγούμενο Θέσεις Εργασίας Τουρισμού Στη Γερμανία (Hospitality Staff For The Winter Season In Germany)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας