Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος

 

1_F635145002.jpg

 

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για οκτώ (8) μήνες, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Φυσικό Αντικείμενο-Εκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών (CPV 15555100-4) για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για οκτώ (8) μήνες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

β. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ008213386 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008364932

δ. Διάρκεια Συμφωνητικού: Οκτώ (8) μήνες, από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.

ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στην Λέσχη Αξιωματικών και στο Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α.) (Διασπορά Κυλλήνης), στο παραλιακό κέντρο «Μιμόζα» (Κυλλήνη) και στα Μερικά Κυλικεία της 117ΠΜ (Α/Δ Ανδραβίδας). Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται εντός 24-ώρου, από την τοποθέτηση τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας, ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους. Ως ώρες παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09:00πμ έως 12:00μμ (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά δώδεκα (12) ώρες επιπλέον. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η παράδοση προϊόντων το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες………………

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ. Ν. Ζακύνθου για την ανάθεση του έργου: Λογιστικές υπηρεσίες
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας