Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ.

04/21, για την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων σε 117ΠΜ & ΚΕΑΤ προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

 

1_F1228622174.jpg

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 04/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ για κάλυψη αναγκών Πτέρυγας, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Φυσικό Αντικείμενο-Εκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ (CPV 90911200-8) για κάλυψη αναγκών Πτέρυγας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (13.491,20€), ως ο πίνακας των υπό παροχή υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

β. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008133437 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008154321

δ. Διάρκεια Συμφωνητικού: Έως το πέρας των συμφωνηθέντων εβδομαδιαίων καθαριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα «A» (Πίνακας των υπό Παροχή Υπηρεσιών) της παρούσης και σε καμία περίπτωση μετά της 31/12/2021.

ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Οι χώροι θα καθαρίζονται στο σύνολο τους μία (1) φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 – 15:00). Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού θα πραγματοποιείται στην 117ΠΜ (Αεροδρόμιο Ανδραβίδας και Διασπορά 117ΠΜ Κυλλήνη), και θα είναι καθόλα σύμφωνη, με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα «Β» (Τεχνική Περιγραφή) ως προς τους χώρους και την διαδικασία καθαρισμού.

στ. Διαδικασία Παράδοσης-Παραλαβής: Ο έλεγχος του έργου της καθαριότητας θα διεξάγεται καθημερινά από αρμόδια επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Μονάδος. Η επιτροπή θα τηρεί ημερολόγιο, στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση όλων των τακτικών εργασιών, τυχόν παρατηρήσεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και καταγραφής παραπόνων ως προς τη συμπεριφορά του προσωπικού του οικονομικού φορέα. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα από την επιτροπή παραλαβής, με την σύνταξη μηνιαίου πρωτοκόλλου ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής, που θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

ζ. Προσφερόμενες Τιμές – Κρατήσεις: Οι προσφερόμενη τιμή της εν λόγω παροχής υπηρεσιών δίνεται ανά φορά καθαρισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868 %, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσίας στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. η. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος:

Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8%, επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. θ. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά φορά καθαρισμού. …………………

Περισσότερα στην συνημμένη προσκληση 

 

Προηγούμενο Λειτουργία Υποστηρικτικής Πλατφόρμας για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης e-λιανικό
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας