Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2020 με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2020 με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος

 

 

 

 

 

1_F437210696.jpg

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών ψαριών για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Φυσικό Αντικείμενο-Εκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Νωπών Ψαριών (CPV: 03311000-2) για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας της 117ΠΜ, για ένα (1) έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ (16.352,00€), ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

β. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας. γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007828483 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007829312 δ. Διάρκεια Συμφωνητικού: Ένα (1) έτος, από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.

ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στην Λέσχη Αξιωματικών (Διασπορά 117ΠΜ-Κυλλήνη) και στο Σμήνος Τροφοδοσίας (Α/Δ Ανδραβίδας) της 117ΠΜ. Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται εντός 24-ώρου, ανεξαρτήτως της ποσότητας τους, καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές-Αργίες, από την τοποθέτηση τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας. Ως ώρες παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 07:30-08:00 και 08:00-09:00 για το Σμήνος Τροφοδοσίας και για την Λέσχη Αξιωματικών, αντίστοιχα. στ. Διαδικασία Παράδοσης-Παραλαβής: Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών από τα αρμόδια όργανα (Διαχειριστής Τροφοδοσίας, Συσσιτιάρχης Λέσχης Αξιωματικών και Ιατρός ή Κτηνίατρος της Μονάδας), τα οποία θα προβαίνουν σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους αποδοχής και προσυπογράφουν τα σχετικά παραστατικά την στιγμή της παραλαβής τους.

ζ. Προσφερόμενες Τιμές – Κρατήσεις: Οι προσφερόμενες τιμές των υπό προμήθεια ειδών δίνονται ανά μονάδα. Στις τιμές περιλαμβάνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 0,13468%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο.

η. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4%, επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

θ. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος.

ι. Δικαιολογητικά Πληρωμής-Διαδικασία & Χρόνος Εξόφλησης: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, ως εξής:

(1) Για τη Λέσχη Αξιωματικών, η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται τοις μετρητοίς, έως του ποσό 500,00€ ανά παράδοση, ενώ για ποσά μεγαλύτερα των 500,00€ η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.

(2) Για το Σμήνος Τροφοδοσίας οι πληρωμές θα γίνονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή από τον οφειλέτη των τιμολογίων και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

ια. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς Συμμετέχοντος: Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει , δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2(α) και (β) του άρθρου 73 Ν.4412/16.

(γ) Να δηλώνεται ότι δεσμεύεται για την παράδοση των ειδών με τα κατάλληλα ίδια μέσα (αυτοκίνητα – ψυγεία) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας.

(δ) Να δηλώνεται ότι δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παροχή των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης……………………….

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Προηγούμενο Ζητήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων – ποτών εκ μέρους εμπορικών επισκεπτών σε ευρωπαϊκό περίπτερο Διεθνούς Έκθεσης Middle East Natural & Organic Expo 2020 (Ντουμπάι 15-17-12-2020).
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας