Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020.

Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020.

 

 

3348_F2018972832.jpg

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα[1]μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

β) Του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).

γ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ[1]χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά[1]τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ[1]δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ[1]βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του άρθρου 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο[1]μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ[1]γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

7. Το π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα[1]πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) περί σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινο[1]τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

10. Την υπ’ αρ. 271562/08.08.2002 (Β’ 1042) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002 .

11. Την υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και ιδίως το τμήμα 3.1 (εφεξής Προσωρινό Πλαίσιο).

12. Το σημείο 14 του άρθρου 2 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτε[1]ρική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 193 της 1-7-2014).

13. Το σημείο 18 του άρθρου 2 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών Ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187 της 26-6-2014).

14. Το υπό στοιχεία C (2022) 2165 final/2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA.102304 (2022/N)-Greece/01-04-2022.

15. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ[1]στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας-(ΠΣΣΕΗΣ)» (Β’ 2417).

16. Την υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 από αρση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης 2002/458/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (Β’ 3285).

17. Τo υπ’ αρ. 951/179095/28.6.2022 έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

18. Την υπ’ αρ. 904/168102/17.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

19. Την υπ’ αρ. 906/168393/17.06.2022 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 218 του ν. 4920/2022.

20. Την από 22.06.2022 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).

21. Το γεγονός ότι η παρατεταμένη διάρκεια της παν[1]δημίας διαμόρφωσε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας συνολικά στον πρωτογενή τομέα και προ[1]κειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεμονωμένων αγροτών, προτείνεται μέτρο στοχευ[1]μένης δημόσιας στήριξης ώστε να διατηρηθεί η συνέ[1]χιση της οικονομικής τους δραστηριότητας τόσο κατά την διάρκεια της όσο και μετά το κρίσιμο διάστημα μετά από αυτήν.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Θέσπιση καθεστώτος ενισχύσεων σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο με την υπό στοιχεία

SA.102304 απόφαση της ΕΕ. 1. Με την παρούσα θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία SA.102304 (2022/N)- Greece/C(2022)2165 final απόφασης της ΕΕ.

2. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί όλης της επικράτειας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους, λόγω τη …………………………………………..

 

Περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ

Προηγούμενο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ GEA – Κ.Ε.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας