114 Πτέρυγα Μάχης Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22
 
 
1_F946354701.jpg
 
 
1. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό :
114 Πτέρυγα Μάχης
Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009
τηλ. 2262045074, email: oik.114cw@haf.gr
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια Εργαλείων
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 119.258,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 147.879,92€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
γ. Ποσότητα: 107 είδη (συνολικά 611 τεμάχια).
δ. Είδος Σύμβασης – Διάρκεια : Σύμβαση προμήθειας υλικών – Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης……………….
 
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο 
Προηγούμενο Ζήτηση συνεργασίας της εταιρείας ENJOY Chips με ειδικό συνεργάτη/Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο για το Νομό Ηλείας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας