117 Πτέρυγα Μάχης : Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (Δ.05/23)

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.
3. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, είτε ιδιοχείρως κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην Επιτροπή Διενέργειας.
4. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ ΨΞΖ96-ΛΧ9.
5. Κάθε σχετική πληροφορία με τον διαγωνισμό θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ) Γεώρ. Βασιλόπουλος
Αξκός Π/Υ
Σμχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής

Προηγούμενο Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής επιχειρήσεων σε Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο στην λειτουργία της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας