Γ.Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων Ειδών Αρτοποιίας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …»,
7. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»
8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
10. Την υπ. αριθμ. 18ης/17-05-2023 ΑΔΑ: 6ΚΧ54690ΒΞ-ΨΕΤ απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για είδη αρτοποιίας.
11. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/697,591/0 , ΑΔΑ:Ψ3354690ΒΞ-Υ68, Ποσού:7.124,00€
12. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (CPV 15811100-7,Ψωμί)(ΚΑΕ 1511)
Πιθανής προϋπ. δαπάνης 15.130,00 € προ ΦΠΑ ή 17.096,90 € συμπ. ΦΠΑ 13%
για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα: ….. 6.260 τεμάχια, 6.520 κιλά}
Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου………………………………………………

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΠΡΟΣΚ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔ.ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΙΟΙΟΥ 2023 (6Ω9Ψ4690ΒΞ-Ρ4Λ) (23PROC012806514)

Προηγούμενο ΟΕΕ: Kατάρτιση και Πιστοποίηση σε 2.000 ‘Ανεργους Πτυχιούχους Οικονομολόγους
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας