Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ.(δις) Ηλ.Δ.Α.Δ. (3/2022), για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού(δις) Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)

για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 16.537,12 €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%, με κριτήριο κατακύρωσης «Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ:  99ΥΨ4690ΒΞ-ΗΟ2} & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC012771193 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 1194145……………..

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΕΠΑΝ.(δις) ΗΛ.ΔΑΔ. 3 – 2022 Ηλ ΔΑΔ για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.

Προηγούμενο Πληροφορική: Ουραγός στην Ε.Ε. η Ελλάδα σε εξειδικευμένους εργαζόμενους
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας