Διακήρυξη Διαγωνισμού, για την προμήθεια, ( Άρτος Λευκός Τ 70% & Άρτος Ολικής Τ 100%)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16
1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια
με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια, ( Άρτος Λευκός Τ 70% & Άρτος Ολικής Τ 100%) σε ιδιωτικό
αρτοποιείο, (ψωμί πάντα ημέρας) για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής.
2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 10 Ιαν 23, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α. Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών:
10 Ιαν 23, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ
β. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
γ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη
ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00€) ευρώ περίπου.
δ. Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412 /2016.
ε. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
στ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», Πύργος.
ζ. Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή αποσταλούν στην επιτροπή του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ. 26210-25506/7, τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: settil-1o-eg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών.
η. Στοιχεία επικοινωνίας: Χειριστής θέματος: Ανθυπασπιστής (ΕΜ – ΕΥ) Σίμων Μάλλιαρης, Βοηθός 4ου ΕΓ/ΣΕΤΤΗΛ, τηλ. ΟΤΕ:2621025506-7,
Email settil-1o-eg@army.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΡΤΟΣ ΒΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ
Σχης (ΤΧ) Κατσιλίδης Παρασκευάς
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Προηγούμενο Έγκριση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ecofin
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας