ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών, (Υποέργο 7) και προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών, (Υποέργο 8), σε συνολικά 147 ωφελούμενα καταστήματα στην πόλη της Βάρδας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
(CPV: 39174000-επιγραφές καταστημάτων , CPV: 39522120-4 Τέντες)
Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών, (Υποέργο 7) και προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών, (Υποέργο 8), σε συνολικά 147 ωφελούμενα καταστήματα στην πόλη της Βάρδας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων, Πύργος Ν. Ηλείας
Τηλέφωνο: +30 2621034154, +30 2621029177 , Email: epetanil@gmail.com
2. Εκτιμώμενη αξία: Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 203.512,64 € πλέον Φ.Π.Α.24%
3. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης», με τη συνεργασία Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (δικαιούχος) και του Επιμελητηρίου Ηλείας (συνδικαιούχος), πρόκειται να υλοποιηθούν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων και μία ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης και ανάδειξης των διακριτικών χαρακτηριστικών της Βάρδας, καθώς και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης το Επιμελητήριο Ηλείας θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων τεντών, (Υποέργο 7) και στην προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών, (Υποέργο 8), σε συνολικά 147 ωφελούμενα καταστήματα της περιοχής παρέμβασης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός εναρίθμου Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ11910028). Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ, Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού.
4. Διάρκεια σύμβασης:
Τμήμα 1 (τέντες): έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Τμήμα 2 (επιγραφές): τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.:
Για το τμήμα 1 ποσού 3.470,26 € (τρεις χιλιάδες και τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) , για το τμήμα 2 ποσού 600,00 € (εξακόσια ευρώ)

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/03/2023
7. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2023 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 31/03/2023 και ώρα 10:00.
8. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δέκα (10) Μήνες.
9. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενο Ημερίδες χρηματοδότησης της ΕΕ 2023 —EU FINANCE DAYS 2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας